Recruitment

CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

“BBGROUP xem nguồn nhân lực là tinh hoa của Tập đoàn và do đó tạo mọi điều kiện để nguồn nhân lực này ngày càng phát triển theo đúng năng lực và nguyện vọng của mỗi cá nhân.

Trên tinh thần nâng tầm mỗi cá nhân để phát triển một tập thể, BBGROUP đặt ra mục tiêu tạo dựng và duy trì tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên để mỗi thành viên trong công ty sẽ cùng chung tay xây dựng tập đoàn lớn mạnh thêm mỗi ngày. “

Tập hợp nhân lực, vật lực để hướng tới mục tiêu chung

Tuyển dụng vị trí

Bộ phận nhân sự