BB GROUP - Tập đoàn kinh tế đa ngành, vững bước tiên phong